نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 10 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 11 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 12 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 13 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 14 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 15 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 8 پره

دوگانه سوزنصب رایگانحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 243000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب درکلیه پره هاحداکثر دمای کاری

دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 9 پره

دوگانه سوزحداکثر فشار کاری مجاز 4 باردارای ظرفیت 560000 kcal/hrایجاد توزیع مناسب گردش آب در کلیه پره هاحداکثر دمای کاری